O Fundacji


Fundacja dla zwierząt „TECTUM” została ustanowiona aktem notarialnym z dnia 30 kwietnia 2009 przez następujące osoby:
Jerzy Andrzej Liberadzki , Czesława Leszczyńska, Ryszard Jan Leszczyński, Przemysław Piotr Pogódź, Ryszard Zbigniew Stanibuła, Kazimierz Klemens Kulik, Wawrzyniec Rafał Laskowski, Monika Leśniak, Piotr Artur Zwolak i Grzegorz Józef Garbuz
Fundacja dla Zwierząt „TECTUM” powstała, aby wspierać Ogród Zoologiczny im. Stefana Milera w Zamościu i Schronisko dla Bezdomnych Psów w Zamościu. Działania fundacji mają na celu organizowanie pomocy finansowej dla powyższych instytucji oraz działalność dydaktyczną propagującą właściwe zachowania wobec zwierząt.
Wyznaczony cel realizujemy przez:
- organizację akcji z udziałem dzieci i młodzieży na rzecz poprawy sytuacji zwierząt w zamojskim ZOO oraz Schroniska dla Bezdomnych Psów w Zamościu.
- organizację akcji edukacyjnych, których celem jest kształtowanie postawy prawdziwego przyjaciela zwierzęcia.
- promocję adopcji zwierząt
- współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi i pozarządowymi.
Fundacja dla zwierząt „TECTUM” została ustanowiona aktem notarialnym z dnia 30 kwietnia 2009. Została zarejestrowana w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Rejestrze Przedsiębiorstw dnia 29.06.2009 pod numerem KRS 0000332481.
Nazwa fundacji ”TECTUM” łac. - azyl, schronienie wskazuje na kluczowy kierunek jej działań – pomoc zwierzętom. Logo fundacji podkreśla otoczenie opieką zwierząt ze Schroniska dla Bezdomnych Psów i Ogrodu Zoologicznego w Zamościu


Organy fundacji

Fundacja dla Zwierząt „TECTUM”, jak każda organizacja działająca w sposób formalny, posiada prawnie ukonstytuowane organy, odpowiedzialne za kierunki rozwoju oraz bieżące działania.
Organami Fundacji są:
- Rada Fundacji
- Zarząd Fundacji
Rada fundacji posiada kompetencje kontrolne i nadzorcze nad bieżącą działalnością Fundacji. Jest organem gwarantującym przejrzystość i transparentność działań podejmowanych przez Zarząd, poprzez zatwierdzanie sprawozdań z jego działalności.   
Organem odpowiedzialnym za bieżące działania w imieniu Fundacji jest Zarząd ustanawiany przez Radę Fundacji.
Osoby odpowiedzialne za działania fundacji to:
Rada Fundacji:
Grzegorz Garbuz, Czesława Leszczyńska, Marlena Bilska-Wikiera
Zarząd Fundacji:
Jerzy Liberadzki, Joanna Sołodzińska, Monika Leśniak
Księgowość :
Edyta Hodun

Statut Fundacji